ตารางอบรม

โปรแกรมฝึกอบรม ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

No. Course
1 Operation Technique of Forklift Truck
(การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธีและปลอดภัย)
1,800.00 25 ม.ค. 62 15 ก.พ. 62 15 มี.ค. 62 19 เม.ย. 62 24 พ.ค. 62 21 มิ.ย. 62 19 ก.ค. 62 16 ส.ค. 62 20 ก.ย. 62 18 ต.ค. 62 15 พ.ย. 62 20 ธ.ค. 62
2 Health, Safety and Working Environment Committee
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
2,000.00 28 ม.ค. 62 19 มี.ค. 62 15 พ.ค. 62 23 ก.ค. 62 17 ก.ย. 62 19 พ.ย. 62
3 SAFETY OFFICER : SUPERVISOR LEVEL
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน
2,000.00 12 ก.พ. 62 23 เม.ย. 62 18 มิ.ย. 62 20 ส.ค. 62 15 ต.ค. 62 17 ธ.ค. 62
4 SAFETY OFFICER : MANAGEMENT LEVEL
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร
2,500.00 15 ม.ค. 62 07 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62
5 Welfare Committee in the workplace
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
2,000.00 26 ก.พ. 62 07 มิ.ย. 62 11 ต.ค. 62
6 First Aid & CPR Course
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ
1,600.00 08 ก.พ. 62 10 พ.ค. 62 09 ส.ค. 62 08 พ.ย. 62
7 Defensive Driving
การขับรถเชิงป้องกัน
2,000.00 06 มี.ค. 62 04 ก.ค. 62
8 Service mind for maid
แม่บ้านยุคใหม่ มีหัวใจให้บริการ
2,000.00 18 ม.ค. 62 09 ก.ค. 62
9 Leadership Development
การพัฒนาภาวะผู้นำ
2,000.00 21 ก.พ. 62 08 ส.ค. 62
10 7 Supervisor Skills
7 ทักษะสำหรับหัวหน้างานสำหรับหัวหน้างานใหม่และหัวหน้างานในระดับต้น
2,000.00 02 เม.ย. 62 08 ต.ค. 62
11 Excellent Supervisor
สุดยอดหัวหน้างาน สำหรับหัวหน้างานตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป
2,000.00 14 มิ.ย. 62 19 ธ.ค. 62
12 Excellent Arts of Supervisory Skills
สุดยอดศิลปการบังคับบัญชาระดับ 5 ดาว
2,000.00 23 พ.ค. 62 13 ก.ย. 62
13 E.Q. for Great Supervisor
เป็น"หัวหน้างาน"อย่างไรให้ได้ใจผู้ร่วมงาน
2,000.00 17 พ.ค. 62 06 พ.ย. 62
14 Positive Thinking For Supervisor
หัวหน้างานคิดบวก
2,000.00 12 มี.ค. 62 15 ส.ค. 62
15 Communication Skills for leader
ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
2,000.00 01 ก.พ. 62 02 ก.ค. 62
16 Leadership for Leader
การสร้างภาวะผู้นำในการเป็นหัวหน้างาน
2,000.00 08 มี.ค. 62 06 ก.ย. 62
17 Train the trainer
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
2,000.00 06 พ.ค. 62 05 พ.ย. 62
18 Excel for HR
การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ
2,000.00 14 มี.ค. 62 27 ส.ค. 62
19 Excel for warehouse management
การใช้ Microsoft Excel ในงานการบริหารสินค้าคงคลัง
2,000.00 28 พ.ค. 62 10 ต.ค. 62
20 Microsoft Excel2013-2016 : Basic level 2,000.00 24 ม.ค. 62 12 ก.ค. 62
21 Microsoft Excel2013-2016 : Intermediate level 2,000.00 07 ก.พ. 62 14 ส.ค. 62
22 Microsoft Excel2013-2016 : Advanced level 2,000.00 26 มี.ค. 62 24 ก.ย. 62
23 Microsoft PowerPoint2013-2016 : Intermediate-Advance 2,000.00 03 พ.ค. 62 24 ต.ค. 62
24 Microsoft Word2013-2016 : Intermediate-Advance 2,000.00 25 มิ.ย. 62 21 พ.ย. 62
25 TOEIC Test at ESIE - 28 ก.พ. 62 26 เม.ย. 62 20 มิ.ย. 62 23 ส.ค. 62 03 ต.ค. 62 13 ธ.ค. 62
Or click here to download printable version.

*หมายเหตุ

  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวรรณา :ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ โทร. 0 3301 7224-6 แฟกซ์ 0 3301 7223 E-mail : wannaw@wha-group.com
  • ลูกค้าดับบลิวเอชเอ รับส่วนลด 10%
  • ราคาค่าลงทะเบียนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวัน 
  • ค่าลงทะเบียน สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3%
  • สนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาส่งใบสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2  สัปดาห์ ก่อนถึงวันจัดอบรม-ของแต่ละหลักสูตร
  • วัน เวลาการจัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม

พฤษภาคม 2562 - สิงหาคม 2562

WHA Industrial Skills Cooperation Academy
ศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ระยอง (RISD) และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(KMUTNB) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการให้พนักงานได้รับการอบรม ไม่ว่าจะเป็นทักษะพื้นฐานหรือทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่จัดโดยสถาบันทั้งสามแห่งดังกล่าว


No. Course
1 Operation Technique of Forklift Truck
(การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธีและปลอดภัย)
1,800.00 25 ม.ค. 62 15 ก.พ. 62 15 มี.ค. 62 19 เม.ย. 62 24 พ.ค. 62 21 มิ.ย. 62 19 ก.ค. 62 16 ส.ค. 62 20 ก.ย. 62 18 ต.ค. 62 15 พ.ย. 62 20 ธ.ค. 62
2 Health, Safety and Working Environment Committee
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
2,000.00 28 ม.ค. 62 19 มี.ค. 62 15 พ.ค. 62 23 ก.ค. 62 17 ก.ย. 62 19 พ.ย. 62
3 SAFETY OFFICER : SUPERVISOR LEVEL
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน
2,000.00 12 ก.พ. 62 23 เม.ย. 62 18 มิ.ย. 62 20 ส.ค. 62 15 ต.ค. 62 17 ธ.ค. 62
4 SAFETY OFFICER : MANAGEMENT LEVEL
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร
2,500.00 15 ม.ค. 62 07 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62
5 Welfare Committee in the workplace
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
2,000.00 26 ก.พ. 62 07 มิ.ย. 62 11 ต.ค. 62
6 First Aid & CPR Course
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ
1,600.00 08 ก.พ. 62 10 พ.ค. 62 09 ส.ค. 62 08 พ.ย. 62
7 Defensive Driving
การขับรถเชิงป้องกัน
2,000.00 06 มี.ค. 62 04 ก.ค. 62
8 Service mind for maid
แม่บ้านยุคใหม่ มีหัวใจให้บริการ
2,000.00 18 ม.ค. 62 09 ก.ค. 62
9 Leadership Development
การพัฒนาภาวะผู้นำ
2,000.00 21 ก.พ. 62 08 ส.ค. 62
10 7 Supervisor Skills
7 ทักษะสำหรับหัวหน้างานสำหรับหัวหน้างานใหม่และหัวหน้างานในระดับต้น
2,000.00 02 เม.ย. 62 08 ต.ค. 62
11 Excellent Supervisor
สุดยอดหัวหน้างาน สำหรับหัวหน้างานตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป
2,000.00 14 มิ.ย. 62 19 ธ.ค. 62
12 Excellent Arts of Supervisory Skills
สุดยอดศิลปการบังคับบัญชาระดับ 5 ดาว
2,000.00 23 พ.ค. 62 13 ก.ย. 62
13 E.Q. for Great Supervisor
เป็น"หัวหน้างาน"อย่างไรให้ได้ใจผู้ร่วมงาน
2,000.00 17 พ.ค. 62 06 พ.ย. 62
14 Positive Thinking For Supervisor
หัวหน้างานคิดบวก
2,000.00 12 มี.ค. 62 15 ส.ค. 62
15 Communication Skills for leader
ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
2,000.00 01 ก.พ. 62 02 ก.ค. 62
16 Leadership for Leader
การสร้างภาวะผู้นำในการเป็นหัวหน้างาน
2,000.00 08 มี.ค. 62 06 ก.ย. 62
17 Train the trainer
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
2,000.00 06 พ.ค. 62 05 พ.ย. 62
18 Excel for HR
การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ
2,000.00 14 มี.ค. 62 27 ส.ค. 62
19 Excel for warehouse management
การใช้ Microsoft Excel ในงานการบริหารสินค้าคงคลัง
2,000.00 28 พ.ค. 62 10 ต.ค. 62
20 Microsoft Excel2013-2016 : Basic level 2,000.00 24 ม.ค. 62 12 ก.ค. 62
21 Microsoft Excel2013-2016 : Intermediate level 2,000.00 07 ก.พ. 62 14 ส.ค. 62
22 Microsoft Excel2013-2016 : Advanced level 2,000.00 26 มี.ค. 62 24 ก.ย. 62
23 Microsoft PowerPoint2013-2016 : Intermediate-Advance 2,000.00 03 พ.ค. 62 24 ต.ค. 62
24 Microsoft Word2013-2016 : Intermediate-Advance 2,000.00 25 มิ.ย. 62 21 พ.ย. 62
25 TOEIC Test at ESIE - 28 ก.พ. 62 26 เม.ย. 62 20 มิ.ย. 62 23 ส.ค. 62 03 ต.ค. 62 13 ธ.ค. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสมัครอบรมว่าที่ร้อยตรี วินัย สุขียุติ 089 240 8390 kenywin@yahoo.com , natthakarnk@wha-group.com

หมายเหตุ:

  • - หลักสูตรข้างต้นเป็นหลักสูตรอบรม 5 วัน
  • - เข้ารับการฝึกอบรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • - หลักฐานในการสมัคร แบบ QA221 จำนวน 1 แผ่น สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1แผ่น รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • - แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโดยส่งสำเนาใบสมัคร (แบบ QA221) ทาง email เอกสารตัวจริงส่งในวันแรกของการฝึกอบรม