ตารางอบรม

โปรแกรมฝึกอบรม ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

No. Course
1 Operation Technique of Forklift Truck
การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
1,800.00 24 ม.ค. 63 21 ก.พ. 63 20 มี.ค. 63 24 เม.ย. 63 22 พ.ค. 63 19 มิ.ย. 63 24 ก.ค. 63 21 ส.ค. 63 25 ก.ย. 63 16 ต.ค. 63 20 พ.ย. 63 18 ธ.ค. 63
2 Health, Safety and Working Environment Committee
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
2,200.00 21 ม.ค. 63 17 มี.ค. 63 19 พ.ค. 63 14 ก.ค. 63 22 ก.ย. 63 17 พ.ย. 63
3 SAFETY OFFICER : SUPERVISOR LEVEL
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน
2,200.00 18 ก.พ. 63 21 เม.ย. 63 16 มิ.ย. 63 18 ส.ค. 63 20 ต.ค. 63 15 ธ.ค. 63
4 SAFETY OFFICER : MANAGEMENT LEVEL
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร
2,500.00 12 พ.ค. 63 10 พ.ย. 63
5 Welfare Committee in the workplace
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
2,200.00 07 ก.พ. 63 07 ส.ค. 63
6 Accident  Investigation Report Technique
เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ
2,200.00 15 พ.ค. 63 09 ต.ค. 63
7 First Aid & CPR Course
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ
1,600.00 10 มี.ค. 63 09 มิ.ย. 63 15 ก.ย. 63 01 ธ.ค. 63
8 Writing training course techniques to request a course certification and expense approval according to skill development promotion ACT B.E.2545
เทคนิคการเขียน/การขอรับรองหลักสูตรและอนุมัติค่าใช้จ่าย
ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545
1,200.00 25 ม.ค. 63 18 ก.ค. 63
9 Staff Activity Techniques for HR
เทคนิควิธีฝึก HR จัดกิจกรรมพนักงาน
2,200.00 12 มี.ค. 63 16 ก.ย. 63
10 Google form for smart HR
การใช้งาน Google Form
2,200.00 15 ก.พ. 63 16 พ.ค. 63 22 ส.ค. 63
11 Creating VDO on mobile phone
การตัดต่อวีดีโอบนมือถือ
2,200.00 14 มี.ค. 63 13 มิ.ย. 63 19 ก.ย. 63
12 Defensive Driving
การขับรถเชิงป้องกัน
2,200.00 01 เม.ย. 63 01 ก.ย. 63
13 Service mind for maid
แม่บ้านยุคใหม่ มีหัวใจให้บริการ
2,200.00 04 ก.พ. 63 01 ก.ค. 63
14 Leadership Development
การพัฒนาภาวะผู้นำ
2,200.00 28 ม.ค. 63 17 ก.ค. 63
15 7 Supervisor skill
7 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน
2,200.00 03 เม.ย. 63 06 ต.ค. 63
16 Excellent Supervisor
สุดยอดหัวหน้างาน
2,200.00 23 มิ.ย. 63 02 ธ.ค. 63
17 Excellent Arts of  Supervisory skill
สุดยอดศิลปการบังคับบัญชาระดับ 5 ดาว
2,200.00 13 มี.ค. 63 11 ก.ย. 63
18 E.Q. for Great Supervisor
เป็น "หัวหน้างาน" อย่างไรให้ได้ใจผู้ร่วมงาน
2,200.00 14 ก.พ. 63 25 ส.ค. 63
19 Positive thinking for Supervisor
หัวหน้างานคิดบวก
2,200.00 08 พ.ค. 63 06 พ.ย. 63
20 Communication skill for leader
ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
2,200.00 25 ก.พ. 63 06 ส.ค. 63
21 Leadership for Leader
การสร้างภาวะผู้นำในการเป็นหัวหน้างาน
2,200.00 06 มี.ค. 63 27 ต.ค. 63
22 Train the trainer
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
2,200.00 12 มิ.ย. 63 13 พ.ย. 63
23 Microsoft Excel2016 : Basic level 2,200.00 23 ม.ค. 63 16 ก.ค. 63
24 Microsoft Excel2016 : Intermediate level 2,200.00 20 ก.พ. 63 20 ส.ค. 63
25 Microsoft Excel2016 : Advanced level 2,200.00 19 มี.ค. 63 17 ก.ย. 63
26 Microsoft PowerPoint2016 : Intermediate-Advance 2,200.00 28 เม.ย. 63 15 ต.ค. 63
27 Microsoft Word2016 : Intermediate-Advance 2,200.00 21 พ.ค. 63 19 พ.ย. 63
28 TOEIC Test at ESIE - 27 ก.พ. 63 30 เม.ย. 63 27 ส.ค. 63 01 ต.ค. 63 03 ธ.ค. 63
หรือคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชั่นสำหรับพิมพ์

*หมายเหตุ

 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวรรณา :ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ โทร. 0 3301 7224-6 แฟกซ์ 0 3301 7223 E-mail : wannaw@wha-group.com
 • ลูกค้าดับบลิวเอชเอ รับส่วนลด 10%
 • ราคาค่าลงทะเบียนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวัน
 • ค่าลงทะเบียน สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3%
 • สนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาส่งใบสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันจัดอบรม-ของแต่ละหลักสูตร
 • วัน เวลาการจัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม
 • TOEIC Test at ESIE ติดต่อ CPA โทร.022607061

พฤษภาคม 2562 - สิงหาคม 2562

WHA Industrial Skills Cooperation Academy
ศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ระยอง (RISD) และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(KMUTNB) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการให้พนักงานได้รับการอบรม ไม่ว่าจะเป็นทักษะพื้นฐานหรือทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่จัดโดยสถาบันทั้งสามแห่งดังกล่าว


No. Course
1 Operation Technique of Forklift Truck
การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
1,800.00 24 ม.ค. 63 21 ก.พ. 63 20 มี.ค. 63 24 เม.ย. 63 22 พ.ค. 63 19 มิ.ย. 63 24 ก.ค. 63 21 ส.ค. 63 25 ก.ย. 63 16 ต.ค. 63 20 พ.ย. 63 18 ธ.ค. 63
2 Health, Safety and Working Environment Committee
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
2,200.00 21 ม.ค. 63 17 มี.ค. 63 19 พ.ค. 63 14 ก.ค. 63 22 ก.ย. 63 17 พ.ย. 63
3 SAFETY OFFICER : SUPERVISOR LEVEL
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน
2,200.00 18 ก.พ. 63 21 เม.ย. 63 16 มิ.ย. 63 18 ส.ค. 63 20 ต.ค. 63 15 ธ.ค. 63
4 SAFETY OFFICER : MANAGEMENT LEVEL
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร
2,500.00 12 พ.ค. 63 10 พ.ย. 63
5 Welfare Committee in the workplace
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
2,200.00 07 ก.พ. 63 07 ส.ค. 63
6 Accident  Investigation Report Technique
เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ
2,200.00 15 พ.ค. 63 09 ต.ค. 63
7 First Aid & CPR Course
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ
1,600.00 10 มี.ค. 63 09 มิ.ย. 63 15 ก.ย. 63 01 ธ.ค. 63
8 Writing training course techniques to request a course certification and expense approval according to skill development promotion ACT B.E.2545
เทคนิคการเขียน/การขอรับรองหลักสูตรและอนุมัติค่าใช้จ่าย
ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545
1,200.00 25 ม.ค. 63 18 ก.ค. 63
9 Staff Activity Techniques for HR
เทคนิควิธีฝึก HR จัดกิจกรรมพนักงาน
2,200.00 12 มี.ค. 63 16 ก.ย. 63
10 Google form for smart HR
การใช้งาน Google Form
2,200.00 15 ก.พ. 63 16 พ.ค. 63 22 ส.ค. 63
11 Creating VDO on mobile phone
การตัดต่อวีดีโอบนมือถือ
2,200.00 14 มี.ค. 63 13 มิ.ย. 63 19 ก.ย. 63
12 Defensive Driving
การขับรถเชิงป้องกัน
2,200.00 01 เม.ย. 63 01 ก.ย. 63
13 Service mind for maid
แม่บ้านยุคใหม่ มีหัวใจให้บริการ
2,200.00 04 ก.พ. 63 01 ก.ค. 63
14 Leadership Development
การพัฒนาภาวะผู้นำ
2,200.00 28 ม.ค. 63 17 ก.ค. 63
15 7 Supervisor skill
7 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน
2,200.00 03 เม.ย. 63 06 ต.ค. 63
16 Excellent Supervisor
สุดยอดหัวหน้างาน
2,200.00 23 มิ.ย. 63 02 ธ.ค. 63
17 Excellent Arts of  Supervisory skill
สุดยอดศิลปการบังคับบัญชาระดับ 5 ดาว
2,200.00 13 มี.ค. 63 11 ก.ย. 63
18 E.Q. for Great Supervisor
เป็น "หัวหน้างาน" อย่างไรให้ได้ใจผู้ร่วมงาน
2,200.00 14 ก.พ. 63 25 ส.ค. 63
19 Positive thinking for Supervisor
หัวหน้างานคิดบวก
2,200.00 08 พ.ค. 63 06 พ.ย. 63
20 Communication skill for leader
ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
2,200.00 25 ก.พ. 63 06 ส.ค. 63
21 Leadership for Leader
การสร้างภาวะผู้นำในการเป็นหัวหน้างาน
2,200.00 06 มี.ค. 63 27 ต.ค. 63
22 Train the trainer
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
2,200.00 12 มิ.ย. 63 13 พ.ย. 63
23 Microsoft Excel2016 : Basic level 2,200.00 23 ม.ค. 63 16 ก.ค. 63
24 Microsoft Excel2016 : Intermediate level 2,200.00 20 ก.พ. 63 20 ส.ค. 63
25 Microsoft Excel2016 : Advanced level 2,200.00 19 มี.ค. 63 17 ก.ย. 63
26 Microsoft PowerPoint2016 : Intermediate-Advance 2,200.00 28 เม.ย. 63 15 ต.ค. 63
27 Microsoft Word2016 : Intermediate-Advance 2,200.00 21 พ.ค. 63 19 พ.ย. 63
28 TOEIC Test at ESIE - 27 ก.พ. 63 30 เม.ย. 63 27 ส.ค. 63 01 ต.ค. 63 03 ธ.ค. 63

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสมัครอบรมว่าที่ร้อยตรี วินัย สุขียุติ 089 240 8390 kenywin@yahoo.com , natthakarnk@wha-group.com

หมายเหตุ:

 • - หลักสูตรข้างต้นเป็นหลักสูตรอบรม 5 วัน
 • - เข้ารับการฝึกอบรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • - หลักฐานในการสมัคร แบบ QA221 จำนวน 1 แผ่น สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1แผ่น รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • - แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโดยส่งสำเนาใบสมัคร (แบบ QA221) ทาง email เอกสารตัวจริงส่งในวันแรกของการฝึกอบรม