ตารางอบรม

ลำดับที่ หลักสูตร วันที่
ลำดับที่ หลักสูตร วันที่

หมายเหตุ:

  • - ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: training@wha-industrialestate.com โทร: 033 017 224-6
  • - ราคาค่าลงทะเบียนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • - ค่าลงทะเบียน สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • - สนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาส่งใบสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันจัดอบรมของแต่ละหลักสูตร
  • - วัน เวลาในการจัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม