ตารางอบรม

โปรแกรมฝึกอบรม ประจำเดือนมีนาคม - ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

ลำดับที่ หลักสูตร วันที่
1 Succession Planning & Talent Development 15/03/22 2,900.00
2 The Inspiration Leader 16/03/22 2,900.00
3 How to Engage Your Workforce 17/03/22 2,900.00
4 Power BI & HR Analytics Dashboard 19/04/22 2,900.00
5 People Management (HR for Non-HR) 21/04/22 2,900.00
6 Introduction To Supply Chain 12/05/22 3,600.00
7 HR Transformation Digital & Data Driven 13/05/22 2,900.00
8 Strategic Thinking to New Normal 14/06/22 - 15/06/22 5,000.00
9 Strategic HR Planning 16/06/22 2,900.00
10 Power of Coaching in Workplace

24/06/22 - 25/06/22

05/09/22

5,700.00

4,000.00

11 Problem Solving, 7QC Tools & 7 New QC Tools 09/08/22 - 10/08/22 7,000.00
12 How To Work With Difficult People 18/08/22 2,900.00
13 HR Digital & Data-Driven 02/09/22 2,800.00
14 Service Excellence 06/09/22 4,000.00
15 Supervisory Skills
(จัดอบรม ที่ ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ)

07/09/22

08/11/22

4,000.00

4,000.00

16 Train the Trainer
(จัดอบรม ที่ ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ)

08/09/22

09/11/22

4,000.00

4,000.00

17 Microsoft Excel for Reporting and Presenting 13/09/22 - 14/09/22 5,700.00
18 Business Model Generation for Innovation 20/09/22 2,900.00
19 Design Thinking 21/09/22 2,900.00
20 Effective Process Safety Management (PMS) Implementation -/10/22 5,700.00

*หมายเหตุ

 • การอบรมจะดำเนินการเป็นภาษาไทย
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  E-mail: training@wha-industrialestate.com
  โทร: 033 017 224-6
  แฟกซ์: 033 017 223
 • ราคาค่าลงทะเบียนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าลงทะเบียน สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3%
 • สนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาส่งใบสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันจัดอบรม-ของแต่ละหลักสูตร
 • วัน เวลาการจัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม
ลำดับที่ หลักสูตร วันที่
1 Succession Planning & Talent Development 15/03/22 2,900.00
2 The Inspiration Leader 16/03/22 2,900.00
3 How to Engage Your Workforce 17/03/22 2,900.00
4 Power BI & HR Analytics Dashboard 19/04/22 2,900.00
5 People Management (HR for Non-HR) 21/04/22 2,900.00
6 Introduction To Supply Chain 12/05/22 3,600.00
7 HR Transformation Digital & Data Driven 13/05/22 2,900.00
8 Strategic Thinking to New Normal 14/06/22 - 15/06/22 5,000.00
9 Strategic HR Planning 16/06/22 2,900.00
10 Power of Coaching in Workplace

24/06/22 - 25/06/22

05/09/22

5,700.00

4,000.00

11 Problem Solving, 7QC Tools & 7 New QC Tools 09/08/22 - 10/08/22 7,000.00
12 How To Work With Difficult People 18/08/22 2,900.00
13 HR Digital & Data-Driven 02/09/22 2,800.00
14 Service Excellence 06/09/22 4,000.00
15 Supervisory Skills
(จัดอบรม ที่ ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ)

07/09/22

08/11/22

4,000.00

4,000.00

16 Train the Trainer
(จัดอบรม ที่ ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ)

08/09/22

09/11/22

4,000.00

4,000.00

17 Microsoft Excel for Reporting and Presenting 13/09/22 - 14/09/22 5,700.00
18 Business Model Generation for Innovation 20/09/22 2,900.00
19 Design Thinking 21/09/22 2,900.00
20 Effective Process Safety Management (PMS) Implementation -/10/22 5,700.00

หมายเหตุ:

 • - ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: training@wha-industrialestate.com โทร: 033 017 224-6
 • - ราคาค่าลงทะเบียนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • - ค่าลงทะเบียน สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • - สนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาส่งใบสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันจัดอบรมของแต่ละหลักสูตร
 • - วัน เวลาในการจัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม