การรณรงค์ของเรา

ด้านสิ่งแวดล้อม

WHA ID ภายใต้กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นในมาตรฐานระดับสากลและพร้อมทั้งให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าที่จะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงที่สุด พร้อมไปกับความรับผิดชอบที่แน่วแน่ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงาน หมุนเวียน และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ปี :
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เป็นกรอบการพัฒนาโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม
Envi Watch Center (E:MC2)
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือ ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต่อชุมชนข้างเคียง และ ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ นิคมอุตสาหกรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือภายใต้โครงการจัดการของเสีย: ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานและซองใส่แล็ปท็อป
กลุ่มบริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) รวบรวมขวด PET จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank Project) และผักตบชวาจากบ่อของระบบบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรม ESIE, WHA ESIE1 และ WHA ESIE2 เพื่อนํามาทําเป็นเส้นด้ายที่ประกอบไปด้วย เส้นใยจากขวดพลาสติก เส้นใยจากผักตบชวาครูดแห้งและเส้นใยจากฝ้าย เพื่อผลิตเป็นผืนผ้าก่อนสานเป็นตะกร้า Hamper และกระเป๋าใส่แล็ปท็อป
ระบบควบคุมไฟจราจรอัตโนมัติ
ตั้งแต่ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบควบคุมไฟจราจรอัตโนมัติ โดยใช้กล้องวงจรปิดตรวจวัดปริมาณจราจรและคํานวณปริมาณยานพาหนะในนิคมอุตสาหกรรม
ระบบแจ้งเตือนควบคุมด้วยสายเคเบิล
การนําระบบ Control Cable Alarm System มาใช้ดังที่ระบุในหัวข้อการจัดการด้านนวัตกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการลดมลพิษทางอากาศ เมื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวที่สถานีปั๊มน้ําของโรงบําบัดน้ําเสีย พนักงานจึงไม่จําเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหน้างาน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการเดินทาง
ระบบควบคุมการจราจร
สภาพการจราจรติดขัดภายนอกนิคมอุตสาหกรรมในชั่วโมงเร่งด่วนก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ทุ่มงบประมาณด้านเทคโนโลยีและระบบนิเวศอัจฉริยะ รวมถึงระบบติดตามแบบถาวรสําหรับยานพาหนะผู้ที่สัญจรไปมาและโดรน สําหรับการจัดการจราจร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและมลพิษ
การประหยัดพลังงานภายในอาคารสํานักงาน
นอกจากการดําเนินโครงการประหยัดพลังงานภายในนิคมอุตสาหกรรม ทุกกลุ่มธุรกิจยังร่วมกันช่วยสนับสนุนในด้านการประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่
การประหยัดพลังงานภายในนิคมอุตสาหกรรม
กลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินการเปลี่ยนโคมไฟในนิคมอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ มาเป็นโคมไฟ LED จนถึงทุกวันนี้เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 8,182 หลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์และสนับสนุนเป้าหมายการลดการใช้พลังงานของกลุ่มบริษัทฯ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2564 พลังงานสะอาดที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์บนหลังคา โรงบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) (WHA EIE) สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงพาณิชย์ได้ราว 315,857 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี จึงช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ประเภทที่ 2 (Scope 2) ได้ถึง 177 tCO2e