กลยุทธ์องค์กร

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค ไฟฟ้า และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่คาดการณ์ได้ เกิดผลกำไรสูงสุด ช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

การใช้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน

การใช้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม กอปรกับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจ

ใช้ทรัพยากรบุคคล

ใช้ทรัพยากรบุคคล และสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจ

การดำเนินกิจกรรมสนับสนุน

การดำเนินกิจกรรมสนับสนุน โครงการต่างๆ ด้านการศึกษา พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน ให้แก่ ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างดี

ธุรกิจของเรา

นิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม
  • พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 13 แห่ง (รวมเป็นพื้นที่กว่า 71,800 ไร่ 28,360 เอเคอร์ หรือ 11,500 เฮคเตอร์)
  • ผู้ประกอบการ 964 ราย รวมเป็นสัญญาที่ดินและโรงงานทั้งหมด 1,525 สัญญา

อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์
  • โรงงานสำเร็จรูป
  • ดับบลิวเอชเอโลจิสติกส์พาร์ค
  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเออินดัสเตรียล