คลับต่างๆ

WHA Investor Club

ผู้บริหารบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมของดับบลิวเอชเอ จะเป็นสมาชิกของ WHA Investors Club โดยอัตโนมัติ และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าวรายไตรมาส และสิทธิในการเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ และมีโอกาสได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารของโรงงานอื่นๆ ในงานกอล์ฟประจำปีของดับบลิวเอชเอ

Director Club

นอกจากนี้ ยังมีชมรมผู้บริหารอีกสองชมรมที่จัดตั้งโดยผู้ประกอบการ คือ Directors Club สำหรับผู้บริหารจากชาติต่างๆ และ Japanese Club สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น ทั้งสองชมรมมีการประชุมประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ในด้านต่างๆ

Japanese Club

นอกจากนี้ ยังมีชมรมผู้บริหารอีกสองชมรมที่จัดตั้งโดยผู้ประกอบการ คือ Directors Club สำหรับผู้บริหารจากชาติต่างๆ และ Japanese Club สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น ทั้งสองชมรมมีการประชุมประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ในด้านต่างๆ

HR Clubs

HR CLUB และ ESIE Labor Relations Club จัดตั้งขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารแรงงาน และประสานงานที่เกี่ยวกับแรงงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำการสำรวจรายได้และสิทธิประโยชน์รายปี เพื่อเปรียบเทียบและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

Safety Clubs

ESIE Safety and Environment Club และ EIE Safety and Environment Club ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริหารและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานที่ดี มีการจัดการอบรม การซักซ้อมการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน การจัดการสารเคมี และการดับเพลิง และการเปิดให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างสมาชิก

ชมรมฟุตบอล ESIE

สมาคมฟุตบอลนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จัดการแข่งขันกระชับมิตรให้แก่ทีมต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม