โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

การพัฒนาอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ศูนย์กลางสำคัญของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอกว่า 10 แห่ง ตั้งอยู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในจังหวัดระยอง และชลบุรี มีเนื้อที่กว่า 37,990 ไร่ (15,016 เอเคอร์) นักลงทุนในนิคมของเราได้รับผลประโยชน์จากแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0

กลยุทธ์การส่งเสริมการลงทุนใหม่พัฒนาโดยสำนักงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อีกทั้งทั้งพรบ. ส่งเสริมการลงทุนยังได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มหรือยกระดับสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนรายใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีความสามารถในการผลิตนวัตกรรม และการวิจัย เพื่อให้การลงทุนและการพัฒนาของอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกของไทยก้าวไปอีกขั้น อุตสาหกรรมห้าประเภทจะได้รับการยกระดับ และอุตสาหกรรมอีกห้าประเภทที่เหลือได้รับการตั้งเป้าเป็นกลไกลใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศไทย

ประเทศไทย 4.0 - ประสานความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงศักยภาพของประเทศไทยในการปฏิวัติโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้นโยบายที่น่าดึงดูดเพื่อเพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ด้วยการบูรณาการเครือข่ายไซเบอร์และการผลิตในโลกแห่งความเป็นจริง การเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสายการผลิตและกระบวนการต่างๆ ในโรงงาน

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นอกจากจะเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับด้านการลงทุนในต่างประเทศแล้ว ก็ยังมีโครงสร้างขั้นพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมอยู่แล้ว โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งสาธารณะ กำลังอยู่ในขั้นพัฒนาครั้งใหญ่ เพื่อให้เชื่อมโยงกับการตลาดระหว่างประเทศ โดยการใช้รางรถไฟ รถไฟฟ้าความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ การขยายถนนทางหลวง การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและการขยายสนามบินทั้งสามแห่งใกล้กรุงเทพฯ ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคมหาชนและภาคเอกชน และสถาบันทางการศึกษาจะทำให้เกิดกลไกที่ดี ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร การศึกษาและการสนับสนุนจากภาครัฐ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภทของอีอีซี

•  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

•  อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ

•  อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

•  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

•  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

•  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

•  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

•  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

•  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

•  อุตสาหกรรมดิจิตอล

•  อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ

•  อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา