การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี นิคมอุตสาหกรรมแบ่งเป็นสองเขต นิคมอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตปลอดอากรซึ่งไม่เรียกเก็บอากร สอดคล้องกับพันธกรณีขององค์กรการค้าโลก

นิคมอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตปลอดอากร

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี

กนอ. ให้อนุญาตผู้ลงทุนครอบครองที่ดินเพื่อการดำเนินอุตสาหกรรม ให้อนุญาตช่างเทคนิคชาวต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญและคู่สมรสหรือผู้อยู่ในความปกครองอาศัยอยู่ในประเทศได้ อนุญาตให้นำช่างเทคนิคชาวต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญมาทำงานในอุตสาหกรรมได้ และอนุญาตให้นำสกุลเงินต่างประเทศเข้ามาได้

สิทธิประโยชน์เหล่านี้ใช้ได้ทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมส่งออก

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากกนอ. ได้แก่ การยกเว้นอากรนำเข้า การลดหย่อนภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่มของเครื่องจักรและวัตถุดิบ การยกเว้นหรือให้คืนอากรนำเข้าสินค้าท้องถิ่นมายังเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าส่งออก และการยกเว้นอากรส่งออก การยกเว้นภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าส่งออก

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป กนอ. จัดหาบริการที่ครอบคลุมที่จำเป็นต่อการดำเนินอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ดำเนินกิจการ ได้แก่ การขนส่ง คลังสินค้า ศูนย์ฝึกอบรมและคลินิก และยังอนุญาตให้เป็นเจ้าของที่ดินเพื่อการดำเนินกิจการ นักลงทุนเขตอุตสาหกรรมทั่วไปได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการบริการในเขตนี้

เขตปลอดอากร กนอ.

ผู้ดำเนินกิจการในเขตปลอดอากร กนอ. จะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งออกสินค้าโดยไม่มีข้อจำกัด และยังสะดวกสบาย เนื่องจากสามารถนำสินค้าหรือวัตถุดิบเข้ามาในเขตปลอดอากร กนอ.ได้ วัสดุต่างๆ ที่นำเข้ามาในเขตปลอดอากร กนอ. จะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีและอากร ได้แก่ การลดภาระภาษีของสินค้าที่นำออกจากเขตปลอดอากร กนอ. เพื่อการอุปโภคบริโภคในประเทศ และถ้าวัตถุดิบผลิตในประเทศ จะได้รับการยกเว้นภาษีและอากร ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรกนอ. จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ใน พรบ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฉบับก่อนหน้านี้

ผู้ประกอบการได้อนุญาตให้นำสินค้าเข้าประเทศไทยและนำเข้าในเขตปลอดอากร กนอ. สินค้าและวัตถุดิบสำหรับการผลิต การค้า และการบริการ โดยไม่มีข้อจำกัดว่าการนำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับกิจการเท่านั้น ผู้ผลิตสินค้าส่งออกได้รับอนุญาตให้นำวัสดุหรือวัตถุดิบเข้ามาในเขตปลอดอากร กนอ. เพื่อการผลิต การผสม การประกอบ การบรรจุ หรือการดำเนินการอื่นๆ โดยไม่ต้องมีประทับตราหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าอนุญาตให้นำเข้า และยังได้ยกเว้นการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานที่ระบุไว้ในกฎหมายอื่นๆ ที่ไม่ใช่กฎหมายด้านศุลกากร

For more information, please visit www.ieat.go.th.