วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของ WHA

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในเอเชีย ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนิคมอุตสาหกรรม ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ระดับโลก ควบคู่ไปกับการดูแล และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจของ WHA

พันธกิจ

  • ให้บริการด้านนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจรด้วยมาตรฐานสากล และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
  • การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับโลก ที่เหมาะสม กับความต้องการของลูกค้า
  • การขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน รวมถึงการขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น เพื่อเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัมพูชา ลาว เมียนมาร์เวียดนาม(CLMV)
  • ใช้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในด้านนิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์
  • สร้างมูลค่าสูงสุดทางธุรกิจ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวแก่นักลงทุน
  • มุ่งมั่นบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งดับบลิวเอชเอ ได้รับรางวัลรับรองคุณภาพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
  • การสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและสุขภาวะของพนักงาน