ทำไมถึงเลือก นิคมอุตสาหกรรมของ WHA

สาธารณูปโภคครบวงจรที่มีคุณภาพสูงบนทำเลนิคมอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือที่เคยรู้จักในนามบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) พัฒนานิคมอุตสาหกรรมระดับโลกมากกว่า 12 แห่ง โดยนิคมอุตาหกรรมส่วนใหญ่ทั้งเก้าแห่งตั้งอยู่แนวชายฝั่งทะเลตะวันออก และตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีอีกหนึ่งแห่ง นิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 12 แห่ง พื้นที่กว่า 71,000 ไร่ (28,100 เอเคอร์ หรือ 11,360 เฮคเตอร์) พื้นที่เหล่านี้ล้วนเป็นที่ดินที่พัฒนาแล้ว มีสาธารณูปโภค โรงงานสำเร็จรูปและโลจิสติกส์พาร์ค โครงสร้างพื้นฐานระดับดีเยี่ยม บริการสาธารณูปโภคครบวงจร ได้แก่ น้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสีย การทิ้งและฝังกลบขยะและการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ผู้นำอันดับหนึ่ง

ในด้านพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและให้บริการโซลูชั่นครบวงจรระดับโลกแก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม

Infrastructure Solutions

ในปีพ.ศ. 2558 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลัดรายใหม่ ทำให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สามารถขยายขอบเขตบริการและขีดความสามารถในการบริหารจัดการโรงงานและคลังสินค้าที่สร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่นคลังสินค้ารูปแบบเฉพาะเช่น ห้องเย็น รวมถึงศูนย์กระจายสินค้าไปยังกรุงเทพฯ เพื่อการจัดจำหน่ายแก่ผู้บริโภค

นักลงทุนสามารถเลือกนิคมอุตสาหกรรมของ WHA ID ได้อย่างมั่นใจว่านอกจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองความต้องการด้านการผลิตที่เฉพาะเจาะจงและหลากหลายแล้วยังได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลส่งผลให้ลูกค้าใส่ใจกับการผลิตของตนได้เต็มที่

การดูแลสิ่งแวดล้อม

WHA ID ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตระหนักว่านิคมอุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน การวางแผนและการออกแบบการจัดการที่ดีเยี่ยมทำให้นิคมอุตสาหกรรมในเครือดับบลิวเอชเอเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และรวมกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันไว้ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้จัดการทรัพยากรและดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังต้องจัดวางโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม
Safeguarding the Environment
Industrial Clustering

การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์

WHA ID พัฒนานิคมอุตสาหกรรมโดยริเริ่มวิธีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแบบคลัสเตอร์เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยมีการรวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ไว้ด้วยกัน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกกว่า 280 บริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 1 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี

การให้บริการสาธารณูปโภค

WHA ID ให้บริการด้านสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมหลายประเภท (เช่น น้ำ ไฟ การจัดการขยะ และการบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อลำเลียง ฯลฯ) และบริการด้านอุตสาหกรรม (เช่น การก่อสร้าง การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์ฝึกอบรมทักษะ ศูนย์สร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ) เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรผ่านความชำนาญของดับบลิวเอชเอและพันธมิตรระดับโลกของเรา

Utility and Industrial Services