การดูแลสิ่งแวดล้อม

นับตั้งแต่วันแรก ดับบลิวเอชเอ ได้วางนโยบายและตั้งใจมั่นที่จะให้นิคมอุตสาหกรรม ชุมชนและธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวและยั่งยืน เริ่มจากความเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมต่างๆ จากนั้นได้ตั้งกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมสำหรับนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง ซึ่งทำให้บริษัทสามารถจัดเตรียมและบริหารโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ความตั้งใจของเราคือการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

เมื่อโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมของดับบลิวเอชเอ เริ่มดำเนินงาน สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและดับบลิวเอชเอ จะร่วมตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานทุกแห่ง เพื่อดูแลมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละขั้นตอนได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักลงทุนอุตสาหกรรมในนิคมของดับบลิวเอชเอ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ WHA ID เฝ้าติดตามตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานทุกแห่ง

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการของเสีย

ดับบลิวเอชเอ ได้เลือกใช้วิธีการกำจัดขยะอย่างปลอดภัยคือระบบฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการของเสียที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท เวสต์ แมนเนจเมนท์ สยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลก ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ให้บริการแก่โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก รวมถึงโรงงานทั่วประเทศ

การบำบัดน้ำเสียและบึงประดิษฐ์

ดับบลิวเอชเอ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบำบัดน้ำเสีย มีบริการทั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบสระเติมอากาศและแบบบึงประดิษฐ์ไว้รองรับน้ำเสียจากโรงงานต่างๆ ในนิคม

สำหรับระบบสระเติมอากาศนั้นจะใช้มอเตอร์ เพื่อเติมออกซิเจนจากอากาศให้แก่น้ำเสีย ในขณะที่ระบบบึงประดิษฐ์จะมีการใช้พืชและแบคทีเรียในการบำบัดน้ำเสีย

ดับบลิวเอชเอ มีความภูมิใจที่สามารถนำความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ที่ได้ศึกษาจากโครงการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำเสียในนิคม นอกจากผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถลดการใช้พลังงานในการบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งน้ำที่บำบัดแล้วสะอาดพอที่โรงงานจะนำกลับไปใช้รดต้นไม้และเป็นน้ำหล่อเย็นในระบบการผลิต

ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ ESIE (E:MC2) ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมตามเวลาจริง ซึ่งเป็นศูนย์แห่งแรกในนิคมอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานโดยเอกชน ศูนย์นี้มีหน้าที่ประมวลข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามเวลาจริงโดยใช้วิธีการเชื่อถือได้และโปร่งใส การตรวจสอบนี้รวมถึงการวัดคุณภาพน้ำ การรายงานการปล่อยมลสารสู่อากาศและมลพิษทางเสียง ใช้ระบบที่มีประสิทธิผลในการติดตามในโรงงาน และยังมีช่องทางหลากหลายในการรับร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในปี 2003 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 5 ของนิคมอุสาหกรรมนำร่องด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

ในปี 2010 ดับบลิวเอชเอ ได้รับเกียรติจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นนิคมอุสาหกรรมนำร่องในการสาธิตการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับเยี่ยมยอด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

รางวัลต่างๆ

เพราะดับบลิวเอชเอ ทุ่มเทให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ จึงได้รับรางวัลการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น EIA จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ 9001:2000 และจัดอยู่ในกลุ่ม “ยอดเยี่ยม” ด้านกำกับดูแลกิจการในรายงานกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ประจำปี 2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2009

2018
 • AMCHAM CSR 2018 (Excellence Gold Level 9 Years Recognition Award)
 • EIA Monitoring Awards
 • Eco Industrial Town Award
2018
2017
 • WHA Group Receives 2017 Frost & Sullivan Thailand Excellence Award
 • WHA Corporation PCL Named Thailand TOP Company Awards 2017
 • AMCHAM CSR 2017 (Excellence Gold Level 8 Years Recognition Award)
2017
2016
 • AMCHAM CSR 2016 (Gold Level 7 Years Recognition and Creative Partnership Designation Award)
 • WHA received the Frost & Sullivan Thailand Excellence Award, in the "Warehouse Development Company" Category
 • Group CEO of WHA Receives APEA Woman of the Year Award 2016
 • WHA Group CEO Wins Quality Person of the Year 2016 Award
 • WHA Group Among Asia's Most Trusted Brand 2016
2016
2015
 • CSR-DIW Awards by Department of Industrial Works
 • AMCHAM CSR 2015 (Gold Level 6 Years Recognition and Creative Partnership Designation Award)
 • TMA-SASIN Management Excellence Award
2015
2014
 • CSR-DIW Awards by Department of Industrial Works
 • EIA Monitoring Awards
 • CSR Recognition 2014 Award (SET)
 • AMCHAM CSR 2014 (Gold Level 5 Years Recognition)
2014
2013
 • "Excellent" Award in Corporate Governance Recognition of Thai Listed Companies
 • CSR-DIW Awards by Department of Industrial Works
 • AMCHAM CSR 2013 (Silver Level 4 Years Recognition)
 • CSRI Recognition Award, SET
2013
2012
 • "Excellent" Award in Corporate Governance Recognition of Thai Listed Companies
 • CSR-DIW Awards by Department of Industrial Works
 • EIA Monitoring Awards
 • AMCHAM CSR 2012 (Silver Level 3 Years Recognition)
 • Drug-Free Industrial Estates Certificate
2012
2011
 • "Excellent" Award in Corporate Governance Recognition of Thai Listed Companies
 • AMCHAM CSR Excellence Recognition
 • CSR-DIW Awards by Department of Industrial Works
 • EIA Monitoring Awards
2011
2010
 • "Excellent" Award in Corporate Governance Recognition of Thai Listed Companies
 • Austcham Best Services Company Awards
 • AMCHAM CSR Excellence Recognition
 • CSR-DIW Awards by Department of Industrial Works
2010
2009
 • "Excellent" Award in Corporate Governance Recognition of Thai Listed Companies
 • Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
2009
2008
 • CNBC Asia Pacific Property Awards 2008
2008
2004
 • ISO 9001: 2008
2004
2002
 • ISO 14001
2002