ภาพรวมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

WHA
SMART Eco-Industrial Estate

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) เพื่อที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกัน โดยจะไม่ทอดทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง ซึ่งเป็นผลจากการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ แผนการเงินไว้อย่างชัดเจน สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาศักยภาพและจูงใจบุคลากร ตลอดจนการสร้างพื้นฐานด้านธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางธุรกิจขององค์กร และการมีผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

คุณจรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ด้านความยั่งยืนที่ WHAID

ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพลิกโฉมนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดให้ก้าวสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อัจฉริยะ (SMART Eco-Industrial Estate) ที่มีโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของการบริการให้กับลูกค้าในความดูแล

ประเด็นสำคัญ ด้านความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม
ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ

โครงการที่โดดเด่นด้าน ESG ของเรา

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เป็นกรอบการพัฒนาโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม
Envi Watch Center (E:MC2)
Envi Watch Center (E:MC2)
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือ ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต่อชุมชนข้างเคียง และ ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ นิคมอุตสาหกรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือภายใต้โครงการจัดการของเสีย: ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานและซองใส่แล็ปท็อป
ความร่วมมือภายใต้โครงการจัดการของเสีย: ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานและซองใส่แล็ปท็อป
กลุ่มบริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) รวบรวมขวด PET จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank Project) และผักตบชวาจากบ่อของระบบบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรม ESIE, WHA ESIE1 และ WHA ESIE2 เพื่อนํามาทําเป็นเส้นด้ายที่ประกอบไปด้วย เส้นใยจากขวดพลาสติก เส้นใยจากผักตบชวาครูดแห้งและเส้นใยจากฝ้าย เพื่อผลิตเป็นผืนผ้าก่อนสานเป็นตะกร้า Hamper และกระเป๋าใส่แล็ปท็อป
กลุ่มบริษัทฯ: โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา
กลุ่มบริษัทฯ: โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา
กลุ่มบริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอกว่า 70 ราย เป็นปีที่ 24 ในการให้ความช่วยเหลือ น้อง ๆ นักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย ให้ได้รับการศึกษาที่ดี และนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองรวมถึงสุขภาพ และความปลอดภัย
ค่ายศิลปะ
ค่ายศิลปะ
ดับบลิวเอชเอ เข้าใจถึงความสำคัญของศิลปะที่มีต่อการพัฒนาทางด้านสมองและอารมณ์ อย่างไรก็ดีในโรงเรียนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมนั้นมีครูสอนวิชาศิลปะไม่เพียงพอ บริษัทจึงจัดค่ายศิลปะวาดศิลป์ที่บ้านเกิดขึ้นสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก นอกจากพื้นฐานทางศิลปะที่ไม่เกินความสามารถของเด็กและให้ความสนุกสนานแล้ว ยังมีการนำประวัติศาสตร์ของจังหวัดระยองผนวกเข้าไปเพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในบ้านเกิดด้วย
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ดับบลิวเอชเอ คัดเลือกและให้ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายทุกด้านให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น เพื่อให้โอกาสให้พวกเขาได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษา
5G SMART ECOSYSTEM
5G SMART ECOSYSTEM
ด้วยแนวโน้มการเติบโตทางด้านดิจิทัลและระบบสื่อสารไร้สายที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ระบบเชื่อมโยงที่ปลอดภัย มีความเสถียร รวดเร็ว และเชื่อถือได้จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล กลุ่มบริษัท WHAID
ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TUSPARK WHA
ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TUSPARK WHA
ศูนย์ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอยังเตรียมพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตรเพื่อรองรับการจัดแสดง งานสัมมนา การประชุม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนงานการจับคู่ทางธุรกิจ
บริการก๊าซอุตสาหกรรมและระบบท่อส่งก๊าซ
บริการก๊าซอุตสาหกรรมและระบบท่อส่งก๊าซ
กลุ่มบริษัท WHAID และบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด หรือ BIG ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท บีไอจี ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด (BIG WHA Industrial Gas Co., Ltd.) เมื่อปี 2563

รายงานความยั่งยืนของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564