ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (E:MC2)

ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือ ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต่อชุมชนข้างเคียง และ ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ นิคมอุตสาหกรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม