การกำกับดูแลกิจการ

 

บรรษัทภิบาลเป็นหัวใจของการบริหารงานและความสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เราเชื่อว่ามาตรฐานบรรษัทภิบาลระดับสูงสุดเป็นแก่นของบูรณภาพและประสิทธิภาพของเรา