ความรับผิดชอบต่อสังคม

การแจกอุปกรณ์การศึกษา

ดับบลิวเอชเอ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการจัดโครงการแจกของให้นักเรียนในโรงเรียนรอบๆ นิคมเป็นประจำทุกปี ปัจจุบัน มีโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีและระยองได้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 52 แห่ง รวมเป็นจำนวนนักเรียนมากกว่า 15,000 คน

ทุนการศึกษา

ดับบลิวเอชเอ คัดเลือกและให้ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายทุกด้านให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น เพื่อให้โอกาสให้พวกเขาได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

โครงการ Adopt-a-School

ดับบลิวเอชเอ ร่วมมือกับหอการค้าอเมริกัน (AMCHAM) ประเทศไทยในโครงการ Adopt-a-School จัดฝึกอบรมครูให้แก่โรงเรียนมากกว่า 52 แห่งในแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวิธีการ สอนที่เน้นที่การเสริมกระบวนการคิด และเน้นการเรียนรู้แทนการท่องจำ

ค่ายศิลปะ

ดับบลิวเอชเอ เข้าใจถึงความสำคัญของศิลปะที่มีต่อการพัฒนาทางด้านสมองและอารมณ์ อย่างไรก็ดีในโรงเรียนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมนั้นมีครูสอนวิชาศิลปะไม่เพียงพอ บริษัทจึงจัดค่ายศิลปะวาดศิลป์ที่บ้านเกิดขึ้นสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก นอกจากพื้นฐานทางศิลปะที่ไม่เกินความสามารถของเด็กและให้ความสนุกสนานแล้ว ยังมีการนำประวัติศาสตร์ของจังหวัดระยองผนวกเข้าไปเพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในบ้านเกิดด้วย

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและอื่นๆ

ดับบลิวเอชเอ เข้าร่วมการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในโครงการของเทศบาลมาบตาพุดและบ้านฉาง ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างการนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในการดูแลและช่วยเหลือชุมชน กิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การจัดอาชีพให้ชุมชน การแบ่งปันความรู้ให้แก่คนในท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น