Articles

EXPONENTIAL ORGANIZATIONS (1)

17/04/2019

คุณจรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดด (Exponential Technology) เป็นสาเหตุที่ทำให้โลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ายุคไหนๆ การบรรจบกันของเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้เกิดโมเดลการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ disrupt และเปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขันของอุตสาหกรรมต่างๆ ไปอย่างสิ้นเชิง

Exponential Organizations หนังสือขายดีของ Singularity University ที่พิมพ์ออกมาตั้งแต่ปี 2014 จึงได้นำเสนอแนวคิดขององค์กรยุคใหม่ อาทิเช่น Google, Apple, Tesla, Uber, Airbnb, Amazon, Netflix ฯลฯ ซึ่งผู้แต่งหนังสือได้ให้คำจำกัดความของ Exponential Organization หรือ ExO ไว้ว่าเป็นองค์กรที่สามารถสร้างผลกระทบอย่างน้อย 10 เท่าเมื่อเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันเนื่องจากการใช้เทคนิคการจัดการองค์กรแบบใหม่ที่อาศัยประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารทรัพยากร เช่น ข้อมูล ทุน สินทรัพย์ แรงงาน ฯลฯ เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดและส่งผลทำให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตแบบเส้นตรง

ผู้แต่งได้รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยและสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท Fortune และบริษัท Startups ต่างๆ รวม 300 บริษัท รวมถึงผู้ประกอบการ 90 ท่านมานานกว่า 5 ปี จึงได้สรุปคุณลักษณะสำคัญของ ExO ไว้ 3 ประการคือ

Massive Transformative Purpose (MTP) การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งองค์กรปรารถนาจะทำให้สำเร็จอันจะเป็นทั้งแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกในการมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นๆ ตลอดจนสร้างประโยชน์จากการเป็นผู้เล่นรายแรก (First Mover) จึงทำให้ไม่มีพื้นที่เหลือให้กับคู่แข่งขัน เช่น MTP ของ Google คือ “Organize the world's information” จึงเป็นการยากสำหรับผู้เล่นรายอื่นๆ ที่จะเข้ามาแทรกและกำหนดวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน

S-C-A-L-E การใช้ประโยชน์จากปัจจัยภายนอกทั้ง 5 ด้านที่เกิดขึ้นพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน (1) Staff on Demand (2) Community & Crowd (3) Algorithms (4) Leveraged Assets และ (5) Engagement โดยผู้แต่งเปรียบเทียบปัจจัยดังกล่าวกับสมองซีกขวาที่เป็นต้นกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์และความคล่องตัวจนทำให้ ExO สามารถเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยในการบริหารจัดการกับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิเช่น การจ้างงานหรือจัดหาแรงงานผ่าน Upwork ซึ่งเป็น platform สำหรับฟรีแลนซ์จากทั่วโลก หรือ Kaggle ชุมชนออนไลน์สำหรับเหล่า Data Scientist ที่รับงานเป็นรายโปรเจค หรือ Uber/ Airbnb ที่แม้ไม่ได้เป็นเจ้าของรถหรือสถานที่พักแต่ปัจจุบันมีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่าผู้ประกอบการรถแท็กซี่หรือผู้ให้บริการที่พักและโรงแรมอย่าง Hyatt Group ที่มีสินทรัพย์กระจายอยู่ทั่วโลก

I-D-E-A-S ปัจจัยภายในทั้ง 5 ของ ExO ซึ่งประกอบไปด้วย (1) Interfaces (2) Dashboards (3) Experimentation (4) Autonomy และ (5) Social อันเปรียบเหมือนสมองซีกซ้ายที่ช่วยควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประสานการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการเพื่อสร้างความมีเสถียรภาพขององค์กร ตัวอย่างเช่น Apple และ Alibaba จะมีกลไกที่ทำหน้าที่ประมวลผลการดาวน์โหลด application หรือข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของผู้บริโภคและนำมาจัดแสดงผลแบบ real-time จึงทำให้ข้อมูลมากมายถูกบริหารจัดการเพื่อนำไปใช้ภายในองค์กรอย่างเหมาะสม ตลอดจน ExO ส่วนมากจะนิยมใช้วิธีการทำงานและการประเมินผลตามแนวคิด Lean หรือ Agile Approach จึงสนับสนุนให้ ExO สามารถเรียนรู้และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

อาทิตย์นี้เราก็ได้ทราบถึงคุณลักษณะของ ExO ซึ่งเป็นองค์กรรูปแบบใหม่ที่สามารถขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าได้อย่างรวดเร็วโดยการบริหารจัดการปัจจัยภายนอก “SCALE” ผ่านวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ “MTP” และกรอบการทำงานซึ่งเป็นปัจจัยภายใน “IDEAS” กันไปแล้ว อาทิตย์หน้าเราก็จะมาคุยกันว่าการเป็น ExO นั้นมีขั้นตอนและวิธีการประยุกต์ใช้ปัจจัยต่างๆ อย่างไรบ้าง